Search
Close this search box.

Privacybeleid

De volgende Privacybeleid bepaalt de principes van het opslaan en verkrijgen van toegang tot gegevens op de apparaten van Gebruikers die de Dienst gebruiken voor het verlenen van elektronische diensten door de Beheerder, evenals de principes van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van Gebruikers die door hen persoonlijk en vrijwillig zijn verstrekt via de tools die beschikbaar zijn op de Dienst.

Het volgende Privacybeleid is een integraal onderdeel van de Servicevoorwaarden, die de regels, rechten en verplichtingen van Gebruikers die de Dienst gebruiken, definiëren.

§1 Definities

 • Dienst – de internetdienst “ALBUD” die werkt op het adres https://www.albud.net.pl/
 • Externe Dienst – internetdiensten van partners, dienstverleners of dienstontvangers die samenwerken met de Beheerder
 • Beheerder van de Dienst / Gegevens – De Beheerder van de Dienst en de Gegevensbeheerder (hierna Beheerder genoemd) is het bedrijf “ALBUD sp. z o.o.”, actief op het adres: Raciborowice Górne 11 59-720 Raciborowice, met het toegewezen belastingidentificatienummer (NIP): 6121872707, die diensten elektronisch levert via de Dienst
 • Gebruiker – een natuurlijke persoon voor wie de Beheerder diensten elektronisch levert via de Dienst.
 • Apparaat – een elektronisch apparaat met software waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst
 • Cookies (koekjes) – tekstgegevens verzameld in de vorm van bestanden geplaatst op het Apparaat van de Gebruiker
 • GDPR – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Persoonsgegevens – betekent informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
 • Verwerking – betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of op een andere manier ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen;
 • Beperking van verwerking – betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken
 • Profilering – betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen
 • Toestemming – toestemming van de betrokkene betekent een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben
 • Schending van persoonsgegevens – betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of de ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens
 • Pseudonimisering – betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen kunnen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • Anonimisering – Anonimisering van gegevens is een onomkeerbaar proces van gegevensbewerking dat “persoonsgegevens” vernietigt/overschrijft, waardoor identificatie of koppeling van een bepaald record aan een specifieke gebruiker of natuurlijke persoon onmogelijk wordt.

§2 Gegevensbeschermingsfunctionaris

Op grond van Art. 37 GDPR, heeft de Beheerder geen Gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld.

Voor zaken met betrekking tot gegevensverwerking, inclusief persoonsgegevens, dient men rechtstreeks contact op te nemen met de Beheerder.

§3 Soorten Cookies

 • Interne Cookies – bestanden geplaatst en gelezen van het Apparaat van de Gebruiker door het IT-systeem van de Dienst
 • Externe Cookies – bestanden geplaatst en gelezen van het Apparaat van de Gebruiker door IT-systemen van externe Diensten. Scripts van externe Diensten die Cookies kunnen plaatsen op de Apparaten van de Gebruiker zijn bewust in de Dienst opgenomen via scripts en diensten die beschikbaar zijn gesteld en geïnstalleerd in de Dienst
 • Sessiecookies – bestanden geplaatst en gelezen van het Apparaat van de Gebruiker door de Dienst tijdens een enkele sessie van dat Apparaat. Aan het einde van de sessie worden de bestanden verwijderd van het Apparaat van de Gebruiker.
 • Persistente Cookies – bestanden geplaatst en gelezen van het Apparaat van de Gebruiker door de Dienst tot ze handmatig worden verwijderd. Bestanden worden niet automatisch verwijderd aan het einde van de sessie van het Apparaat, tenzij de configuratie van het Apparaat van de Gebruiker is ingesteld op de modus voor het verwijderen van Cookies na het beëindigen van de sessie van het Apparaat.

§4 Opslagveiligheid van gegevens

 • Mechanismen voor opslag en lezen van Cookie-bestanden – De mechanismen voor het opslaan, lezen en uitwisselen van gegevens tussen de Cookies opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker en de Service worden gerealiseerd via ingebouwde mechanismen van webbrowsers en staan niet toe dat andere gegevens van het apparaat van de Gebruiker of gegevens van andere websites die de Gebruiker heeft bezocht, inclusief persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie, worden opgehaald. Overdracht van virussen, Trojaanse paarden en andere wormen naar het apparaat van de Gebruiker is ook praktisch onmogelijk.
 • Interne Cookies – de door de Beheerder gebruikte Cookie-bestanden zijn veilig voor de apparaten van de Gebruikers en bevatten geen scripts, inhoud of informatie die de veiligheid van persoonlijke gegevens of de veiligheid van het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt, in gevaar kunnen brengen.
 • Externe Cookies – De Beheerder onderneemt alle mogelijke acties om de partners van de service te verifiëren en te selecteren in de context van de veiligheid van de Gebruikers. De Beheerder kiest voor samenwerking met bekende, grote partners met wereldwijd sociaal vertrouwen. Hij heeft echter geen volledige controle over de inhoud van de Cookie-bestanden afkomstig van externe partners. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de Cookie-bestanden, hun inhoud en het gebruik in overeenstemming met de licentie door de scripts geïnstalleerd in de service, afkomstig van externe services, voor zover de wet dit toelaat. De lijst van partners is opgenomen in het verdere deel van het Privacybeleid.
 • Controle over Cookie-bestanden
 • Gevaren aan de kant van de Gebruiker – De Beheerder past alle mogelijke technische maatregelen toe om de veiligheid van de gegevens die in de Cookie-bestanden zijn opgeslagen te waarborgen. Het moet echter worden opgemerkt dat het waarborgen van de veiligheid van deze gegevens afhankelijk is van beide partijen, inclusief de activiteiten van de Gebruiker. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor het onderscheppen van deze gegevens, het zich voordoen als de sessie van de Gebruiker of het verwijderen ervan als gevolg van bewuste of onbewuste activiteiten van de Gebruiker, virussen, Trojaanse paarden en andere spionagesoftware die het apparaat van de Gebruiker kan of kon infecteren. Gebruikers moeten de regels voor het gebruik van het internet volgen om zich tegen deze bedreigingen te beschermen.
 • Opslag van persoonlijke gegevens – De Beheerder zorgt ervoor dat alle inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die vrijwillig door Gebruikers worden ingevoerd veilig zijn, dat de toegang ertoe beperkt is en uitgevoerd wordt in overeenstemming met hun doel en verwerkingsdoeleinden. De Beheerder zorgt er ook voor dat alle inspanningen worden gedaan om de gegevens die hij bezit te beschermen tegen verlies, door het toepassen van geschikte fysieke en organisatorische beveiligingen.

§5 Doelen waarvoor Cookie-bestanden worden gebruikt

 • Verbetering en vereenvoudiging van de toegang tot de Service
 • Personalisatie van de Service voor Gebruikers
 • Verlenen van multimediaservices

§6 Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die vrijwillig door Gebruikers worden verstrekt, worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden:
 • Realisatie van elektronische diensten:
 • Communicatie van de Beheerder met Gebruikers in zaken gerelateerd aan de Service en gegevensbescherming
 • Verzekeren van het wettelijk gerechtvaardigd belang van de Beheerder
Gegevens over Gebruikers die anoniem en automatisch worden verzameld, worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden:
 • Verzekeren van het wettelijk gerechtvaardigd belang van de Beheerder

§7 Cookie-bestanden van externe services

De Beheerder gebruikt in de Service javascript-scripts en webcomponenten van partners die hun eigen cookie-bestanden op het apparaat van de Gebruiker kunnen plaatsen. Onthoud dat u in de instellingen van uw browser zelf kunt beslissen over de toegestane cookie-bestanden die door individuele websites kunnen worden gebruikt. Hieronder vindt u een lijst van partners of hun diensten geïmplementeerd in de Service, die cookie-bestanden kunnen plaatsen:

 • Multimediaservices:
Diensten die door derden worden verleend, vallen buiten de controle van de Beheerder. Deze entiteiten kunnen op elk moment hun servicevoorwaarden, privacybeleid, doel van gegevensverwerking en manieren van gebruik van cookie-bestanden wijzigen.

§8 Uitschakelen van cookies

 • Uitschakelen van cookie-opslag – Gebruikers hebben het recht om op elk moment de mogelijkheid om Cookie-bestanden op hun apparaat op te slaan, uit te schakelen of te beperken. Deze actie kan echter invloed hebben op de functionaliteit van de Service, waardoor bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar zijn.
 • Beheer van cookie-instellingen – Gebruikers kunnen hun cookie-instellingen wijzigen via de instellingen van hun webbrowser. In de meeste browsers is er een optie om het accepteren van cookies in te schakelen, uit te schakelen of op te schorten. Dit kan worden gedaan via de privacyinstellingen of de instellingen voor cookiebeheer van de browser.

§9 Gegevensbescherming

 • Bescherming van persoonsgegevens – De Beheerder neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen omvatten het gebruik van firewalls, beveiligingsprotocollen en gegevenscodering.
 • Bewaring van persoonsgegevens – Persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders is vereist door de wet. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.

§10 Gegevensoverdracht

 • Internationale gegevensoverdracht – De Beheerder kan persoonsgegevens doorgeven aan derde landen of internationale organisaties, zoals vereist voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van dergelijke gegevensoverdrachten en kunnen meer informatie krijgen door contact op te nemen met de Beheerder.

§11 Rechten van Gebruikers

 • Recht op toegang – Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt. Ze kunnen om bevestiging vragen of hun gegevens worden verwerkt en informatie krijgen over de verwerking.
 • Recht op rectificatie – Gebruikers hebben het recht om de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Ze kunnen ook verzoeken om aanvulling van onvolledige gegevens.
 • Recht op gegevenswissing (het recht om te worden vergeten) – Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de wissing van hun persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht is echter niet absoluut en is onderworpen aan wettelijke beperkingen.
 • §12 Recht op beperking van verwerking

  • Recht op beperking – Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen. Dit betekent dat de gegevens alleen mogen worden opgeslagen en niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

  §13 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Ze hebben ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch mogelijk.

  §14 Recht om bezwaar te maken

  • Recht om bezwaar te maken – Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om redenen die verband houden met hun specifieke situatie. De Beheerder zal de verwerking van gegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker.

  §15 Recht om een klacht in te dienen

  • Recht om een klacht in te dienen – Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als ze van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  §16 Contactgegevens van de Beheerder

  • Contactgegevens – Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring kunnen gebruikers contact opnemen met de Beheerder op het volgende adres:
  • Naam van de Beheerder
   Adres van de Beheerder
   Postcode en plaats van de Beheerder
   Land van de Beheerder
   E-mailadres van de Beheerder

  §17 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

  • Wijzigingen in deze Privacyverklaring – De Beheerder behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Gebruikers worden aangemoedigd om deze verklaring regelmatig te controleren op updates. De datum van de laatste wijziging wordt vermeld aan het einde van deze Privacyverklaring.
Scroll naar boven